Amazing Tour SK
Dovolenka bez CK

Safari a dovolenka v Keni individuálne už od 900€

Poznávacie zájazdy Kanada na mieru. Rybolov, lososy a jesetery, outdoor dobrodružstvá. Skvelý rafting, splavovanie, treking v panenskej prírode. Poznajte Kanadu!

Dovolenka na ostrove Mallorca už od 230€. Letenky, ubytovanie, transfer a prenájom auta pre dovolenku na mieru na Mallorke

Individuálna dovolenka na ostrove Sicília. Ponuka online služieb pre dovolenku na mieru. Letenky, ubytovanie, transfer, prenájom auta na ostrove Sicília

Dovolenka v Španielsku na Costa Blanca. Služby pre dovolenku na mieru. Letenky, ubytovanie, prenájom auta, zájazdy na Costa Blanca

Dovolenka Costa del Sol bez cestovky od 270€. Ubytovanie, letenky, prenájom auta, transfer v Costa del Sol pre individuálnu dovolenku.

Dovolenka Sardínia individuálne už od 320€. Letenky, ubytovanie a prenájom auta pre Vašu dovolenku bez cestovky na Sardínii

Dovolenka bez CK na Gran Canaria. Letenky, ubytovanie, transfer a prenájom áut pre individuálnu dovolenku na Gran Canaria na jednom mieste.

Dovolenka na Zakyntos už od 370€. Letenky, ubytovanie, transfer, auto z požičovne pre dovolenku na Zakyntose

Všeobecné obchodné podmienky CA Amazing Tour

Prevádzkovateľ:

Markéta Zacharová
CA Amazing Tour
Mozartova  1781
738 01 Frýdek- Místek
Česká republika


1.  Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci pri predaji zastupuje cestovnú kanceláriu organizujúcu zájazd alebo poskytovateľa jednotlivých služieb cestovného ruchu.

1.1  Predávajúcim je:

Markéta Zacharová

cestovná agentúra Amazing Tour Mozartova  1781

73801 Frýdek- Místek

IČO: 87412063

(ďalej len "CA")1.2  Kupujúcim je:

objednávateľ zájazdu  alebo jednotlivých služieb cestovného ruchu, ďalej len kupujúci.

1.3  Predmetom zmluvy je:

kúpa a predaj zájazdov a služieb ponúkaných na internetovej stránke CA a kúpa a predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu na základe objednávky kupujúceho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.

1.4  Jednotlivými službami cestovného ruchu sa rozumie:

sprostredkovanie ubytovania, prenájmu automobilov, predaj leteniek, sprievodcovské služby, zabezpečenie transferov, predaj cestovných lístkov, vstupeniek, SIM kariet, knižných sprievodcov a máp a ďalších predmetov súvisiacich s predmetom podnikania  /ďalej len služby/.

1.5  Kontaktné údaje CA:

poštová adresa: Poľovnícka 45, 919 34 Biely Kostol, Slovenská republika
mail:                   info@amazingtour.cz
telefón:               +421905316611, +421907123346

názov účtu pre bezhotovostné platby v CZK :Markéta Zacharová
číslo účtu pre bezhotovostné platby v CZK   :670100-2208472508/6210
IBAN/SWIFT pre bezhotovostné platby v CZK: CZ9462106701002208472508 / CEKOCZPP                                                   

názov účtu pre bezhotovostné platby v  €     :Markéta Zacharová
číslo účtu pre bezhotovostné platby v €        :520700-4202727265/8360
IBAN/SWIFT pre bezhotovostné platby v €  : SK0383605207004202727265 / BREXSKBX                                                       

1.6  CA je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK.

Zájazdy si u nás objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako v danej CK!

1.7  CA ďalej sprostredkováva predaj jednotlivých služieb na základe objednávky kupujúceho. Jednotlivé služby uverejnené na internetovej stránke CA si objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako u poskytovateľa týchto služieb.  Za všetky ďalšie jednotlivé služby platí zmluvná cena uvedená v cenovej ponuke predávajúceho.  

1.8  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorá má ďalšiu neoddeliteľnú súčasť, a to všeobecné obchodné podmienky CK organizujúcej zájazd.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o sprostredkovaní jednotlivých služieb, ktorá má ďalšiu neoddeliteľnú súčasť, a to všeobecné obchodné podmienky partnera poskytujúceho tieto služby.

Pre jednotlivé služby objednané kupujúcim priamo od nášho zmluvného partnera  /kliknutím na odkaz alebo banner na našej internetovej stránke s následným presmerovaním na internetovú stránku nášho zmluvného partnera/ platia všeobecné obchodné podmienky zmluvného partnera.

2. Objednávka

2.1  Každý návštevník stránky www.vsetcinaplaz.sk  môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok. CA zvyčajne nemá v momente objednania zájazdu alebo služieb kupujúcim informácie o tom, či je daný zájazd alebo služba voľná alebo nie.

2.2  CA si vyhradzuje právo po objednávke na úpravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise zájazdu alebo služby do databázy www.vsetcinaplaz.sk.

2.3  CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, a to i bez odpovede kupujúcemu.

3. Vybavovanie objednávok

3.1  Po prijatí nezáväznej objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu alebo služby .
V prípade, že to nie je možné CA okamžite kontaktuje kupujúceho a dohodne ďalší postup.

3.2  Pri úspešnej rezervácii zájazdu je kupujúcemu zaslaná zmluva o obstaraní zájazdu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu faxom, emailom alebo poštou, a to na náklady CA.

3.3  Pri úspešnej rezervácii služby sú kupujúcemu zaslané pokyny na úhradu služby buď faxom, emailom, poštou, a to na náklady CA. Pri službách, ktoré vyžadujú okamžitú platbu pri objednávaní /napr. letenky Ryanair/ služby, bude rezervácia vykonaná až po uhradení zálohy kupujúcim vo výške kúpnej ceny služby.

3.4  CA informuje kupujúceho do akej doby je potrebné zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre kupujúceho záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

4. Platba

4.1  Za bežné zájazdy objednávané viac, ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí kupujúci spravidla 50% z jeho plnej ceny, následne potom 1 kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu.

4.2  Zájazdy typu "last moment" a zájazdy objednávané menej, ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí kupujúci jednorázovo v plnej výške kúpnej ceny na účet CA, prípadne po dohode priamo na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom, osobne v kancelárii CA.

4.3  Kupujúci berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa zmluva o obstaraní zájazdu nepovažuje za uzatvorenú a kupujúci má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Kupujúci však nemá nárok na náhradu škody.

4.4  Pri úspešnej rezervácii služby sa kupujúci zaväzuje uhradiť cenu služby najneskôr 3 dni pred dátumom uvedenom v potvrdení o rezervácii. Pokyny na úhradu služby budú kupujúcemu zaslané buď faxom, emailom, poštou, a to na náklady CA. Pri službách, ktoré vyžadujú okamžitú platbu pri objednávaní /napr. letenky Ryanair/ služby, bude rezervácia vykonaná až po uhradení zálohy kupujúcim vo výške kúpnej ceny služby.

Kupujúci berie na vedomie pri zakúpení služby, že môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, kedy poskytovateľ rezerváciu služby nepotvrdí. V takomto prípade má kupujúci nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb, a to najneskôr do 3 pracovných dní od kedy poskytovateľ služby vrátil uhradenú čiastku predávajúcemu. Kupujúci však nemá nárok na náhradu škody.

4.5  Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

4.6  Poplatky za platbu sú hradené takto:

-poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od kupujúceho na účet CA hradí kupujúci
-poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
-poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (kupujúci alebo CA)
-poplatky za vrátenie preplatku kupujúcemu nesie CA bez ohľadu na príčinu

Tieto podmienky neplatia, pokiaľ kupujúci platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK.

5. Cestovné doklady

Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží kupujúci od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a krajine, ktorú chce kupujúci navštíviť. Doklady sú doručené kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní od ich doručenia do CA organizátorom zájazdu alebo služby, prípadne priamo od organizátora zájazdu alebo poskytovateľa služby. Letenky k zájazdom  a doklady k zájazdom typu Last minute môžu byť odovzdané kupujúcemu až priamo na letisku organizátorom zájazdu.

6. Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si kupujúci nevyberie iný zájazd.

7. Storno podmienky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednaný zájazd alebo službu nasledovne:

-Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

-Po podpise zmluvy podľa storno podmienok danej CK organizujúcej zájazd

-Po zložení zálohy alebo uhradení kúpnej ceny služby podľa storno podmienok poskytovateľa služby.

8. Reklamácie

8.1  Reklamáciu zájazdu musí kupujúci zaslať písomne na e-mail info-zavináč-amazingtour.cz alebo doporučene na adresu CA, pripojiť reklamačný protokol  potvrdený delegátom CK a poskytnúť dokumentáciu nedostatkov. Sme cestovná agentúra a podľa zákona nezodpovedáme za služby poskytované cestovnou kanceláriou a nemôžeme rozhodovať o oprávnenosti  reklamácie. Po jej obdržaní je reklamácia ihneď postúpená usporiadateľovi zájazdu - CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. O postupe reklamácie budeme kupujúceho bezodkladne informovať.

8.2   Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má kupujúci uzatvorenú cestovnú zmluvu. Cestovná kancelária zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

8.3  Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si kupujúci objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

8.4  Reklamáciu objednaných jednotlivých služieb musí kupujúci zaslať písomne na e-mail info@amazingtour.cz alebo doporučene na adresu CA, pripojiť reklamačný protokol a poskytnúť dokumentáciu nedostatkov. Sme cestovná agentúra a podľa zákona nezodpovedáme za služby poskytované inými právnymi subjektmi  a nemôžeme rozhodovať o oprávnenosti  reklamácie. Po obdržaní je reklamácia ihneď zaslaná poskytovateľovi služby, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. O postupe reklamácie budeme kupujúceho bezodkladne informovať.

9. Odmietnutie kupujúceho

CA si vyhradzuje právo odmietnuť kupujúceho najmä v prípadoch ak:

-zasiela opakovane neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky (rezervácie)
-zasiela objednávky (rezervácie) s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná,
-kupujúci viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie,
-kupujúci vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

10. Osobné údaje

10.1  Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté kupujúcim pri využívaní  serveru a služieb www.vsetcinaplaz.sk, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov. Prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

10.2  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CA spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti CA a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje CA tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať mailom na adrese info-zavináč-amazingtour.cz a Vaše údaje budú bez zbytočného odkladu odstránené z našej databázy.

10.3  Prehlasujeme, že všetky údaje kupujúceho považujeme za vysoko dôverné a použijeme ich iba pre spracovanie v zmysle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt, tak to bude iba v rámci spolupráce na činnostiach predávajúceho a tento subjekt  nesmie údaje predávať inej osobe.

10.4  Vaše osobné údaje sú uložené na serveri. Podľa zákona máte kedykoľvek právo nás písomne žiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame.

10.5  Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu CA zasielala správy o činnosti, ponukách a akciách CA bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

11. Záverečné ustanovenia

11.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právom Českej republiky a to ustanoveniami zákona č.513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov a zákona č.159/1999 Sb.

11.2  Predaj zájazdov a služieb je uskutočňovaný prostredníctvom internetu a za miesto predaja sa považuje Česká republika. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený podnikať s predmetom podnikania cestovná agentúra na základe živnostenského listu vydaného OŽÚ Hodonín, Č.j. OŽÚ/26417/2010.

11.3  Obe strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť zmierom. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, spor bude riešený prostredníctvom príslušného súdu v Českej republike.

11.4  Hodnotenia ("hviezdičky") ubytovacích kapacít majú subjektívny charakter a nemusia sa zhodovať s oficiálnou kategorizáciou ubytovacej kapacity.

11.5  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

11.6  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním zájazdu alebo služby. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Dňa 16.11.2013 vo Frýdku-Místku

Zacharová Markéta

majiteľka agentúry
Dovolenka rakúske CK
Dovolenka na Bali
Letná dovolenka


Vyhľadajte dovolenku
na leto 2019 z ponuky
cestovných kanceláriíKontakt

Cestovná agentúra
Amazing Tour

SK: Poľovnícka 45
919 34 Biely Kostol

+421907123346
+421905316611

IČO: 51095521

napíšte nám

Partneri

Výborné ubytovanie v Tatrách vo vile Gerlach

Ďalší partneri

www.amazingtour.cz | CMS: Polaris